درس1

ملیت من

مکالمه:

گوش کن به مکالمه.شایان معرفی می کند پسر عمویش سم را به معلمش.

شایان:آقای چاییچی,این پسر عمویم است سم.اون فرانسوی,انگلیسی,و کمی فارسی حرف میزند.

معلم:اوه,از آشناییت خوشبختم,سم.

سم:همچنین منم ازآشناییتون خوشبختم

معلم:آیا شما اهل ایران هستید?

سم:بله,من اصلیت ایرانی هستم,اما در فرانسه زندگی میکنم.

معلم:به کلاس ما خوش آمدی.چقد ایران رو میپسندی?

سم:ایران عالیه.عاشقشم.اون یک کشور زیباستدرس1

صحفه13:

تمرین1:صحبت کردن در مورد ملیت[1]

گوش کنید به مثال ها.سپس سوال و جواب کن با یک دوست.

آیا شما اهل ایران هستید؟               بله,من هستم/بله ما هستیم

آیا شما اهل فرانسه هستید؟             خیر,من نیستم/نه,ما نیستیم

آیا او (مونث/مذکر)اهل انگلیس است؟                بله,او(مونث/مذکر)است

آیا او(مونث/مذکر)اهل چین است؟                     خیر,او(مونث/مذکر)نیست

آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟                   بله,آنها هستند

آیا آنها اهل برزیل هستند؟                     خیر,آنها نیستند

تمرین2:صحبت کردن در موردملیت[2]

گوش کن به مثال ها.سپس سوال و جواب کن با یک دوست.

آیا شما ایرانی هستید؟               بله,من هستم/بله,ما هستیم

آیا شما فرانسوی هستید؟            نه,من نیستم/نه,ما نیستیم

آیا او(مونث/مذکر)بریتانیایی است؟                بله,او(مونث/مذکر)است

آیا او(مؤنث/مذکر)چینی است؟                      خیر,او(مونث/مذکر)نیست

آیا آنها اسپانیایی هستند؟                              بله,آنها هستند

آیا آنها برزیلی هستند؟                                   نه,آنها نیستند