به نام خدای بخشنده مهربان

پس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند و او را (برای کشتن) به روی در افکند. (۱۰۳)

 

و ما در آن حال (که کارد به گلویش کشید) خطاب کردیم که ای ابراهیم، (۱۰۴)

 

تو مأموریت عالم رؤیا را انجام دادی (کارد را از گلویش بردار). ما نیکوکاران را چنین نیکو پاداش می‏دهیم. (۱۰۵)

 

این ابتلا همان امتحانی است که (حقیقت حال اهل ایمان را) روشن می‏کند (که در راه خدا از هر چیز می‏گذرند). (۱۰۶)

 

و بر او (گوسفندی فرستاده و) ذبح بزرگی فدا ساختیم. (۱۰۷)

 

و ثنای او را در میان آیندگان وا گذاردیم. (۱۰۸)

 

سلام و تحیت خدا بر ابراهیم باد. (۱۰۹)

 

ما نیکوان را این چنین پاداش نیکو می‏دهیم. (۱۱۰)

 

زیرا او از بندگان با ایمان ما بود. (۱۱۱)

 

و باز مژده‌ی فرزندش اسحاق را که پیغمبری از شایستگان است به او دادیم. (۱۱۲)

 

و بر ابراهیم و اسحاق برکت و خیر بسیار عطا کردیم، و از فرزندانشان برخی صالح و نیکوکار و برخی دانسته و آشکار به نفس خود ستمکار شدند. (۱۱۳)

 

و همانا ما بر موسی و هارون منّت گذاردیم. (۱۱۴)

 

و هر دو را با قومشان از بلای بزرگ (فرعونیان) نجات دادیم. (۱۱۵)

 

و آن‌ها را یاری دادیم تا (بر فرعونیان) به حقیقت غالب شدند. (۱۱۶)

 

و به آن دو (پیغمبر) کتاب (تورات) روشن بیان را عطا کردیم. (۱۱۷)

 

و هر دو را به راه راست (خداپرستی) هدایت کردیم. (۱۱۸)

 

و برایشان نام نیک در میان آیندگان باقی گذاردیم. (۱۱۹)

 

سلام و تحیت بر موسی و هارون باد. (۱۲۰)

 

ما چنین نیکوان را پاداش نیکو می‏دهیم. (۱۲۱)

 

زیرا هر دو از بندگان خاص با ایمان ما بودند. (۱۲۲)

 

و همانا الیاس یکی از رسولان بزرگ خدا بود. (۱۲۳)

 

وقتی که قومش را گفت: آیا خداترس و پرهیزکار نمی‏شوید (که ترک بت و خودپرستی کنید)؟ (۱۲۴)

 

آیا بت بعل نام را (خدا) می‏خوانید و خدای بهترین آفریننده عالم را ترک می‏گویید؟ (۱۲۵)

 

همان خدایی که آفریننده شما و پدران گذشته شماست (نه بتان جماد). (۱۲۶)

راست گفت خداوند والا و بلند مرتبه

برای دانلود نسخهPDFوWORDکلیک کنید

منبع:پایگاه جامع قرآن کریم