دیدن مورچه ای که باری را میکشد

اسم مورچه را که می شنویم نا خودآگاه به یاد تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر این موجود کوچک می افتیم.

در مطالعه های خود میبینیم که مورچه میتواند تا20برابر وزن خود را بلند کند.این بدین معنی است که یک انسان60کیلویی بخواهد یک جسم1200کیلویی را بلند کند که این خود غیر ممکن است.پس جای دارد در اینجا متوجه قدرت و عظمت خالق هستی میشویم و جا دارد بگوییم:الله اکبر و سبحان الله

سعدی,استاد شعر فارسی به نقل از فردوسی میگوید:

میازار موری که دانه کش است         که جان دارد و جان شیرین خوش است

این به این معنی است که مورچه ای را که در حال دانه کشیدن و زحمت است اذیت و آزار نده که او هم مانند انسان جان و روح دارد که جان و روح شیرین و خوش است.

مورچه در کتاب آسمانی (قرآن کریم)نام خود را جای داده است.خداوند در سوره مبارکه نمل اهمیت بر وجود مورچه را در دستگاه هستی تاکید میکند.

همه ما تلاش های خستگی ناپذیر مورچه را حداقل یکبار در زندگی دیده ایم.قطعا اگر انسان از مورچه الگو بسازد و آن را در زندگی خو بکار ببرد بی شک میتواند با پشتیبانی الهی موفق باشد.