راز عدد 19 در قرآن عدد ۱۹ یکی ار اعداد اولی است که زیبایهای خاصی دارد از جمله این زیبایها رابطه این عدد با آیات قرآن می باشد با توجه به این نکات زیر در می یابیم که قرآن از دیدگاه ریاضی هم معجزه ای بس عظیم است.


-  تعداد حروف عبارت « بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده عدد است و تعداد « بسم الله الرحمن الرحیم» های کل قرآن 114 عدد است. که این نیز مضربی از نوزده است. قابل توجه است که نبود بسم الله الرحمن الرحیم در سوره ی توبه، بوسیله ی سوره نمل برطرف شده است که دو بار این عبارت در آن به کار رفته است.

-        تعداد هر یک از حروف عبارت « بسم الله ...» در قرآن نیز مضربی از نوزده است بدین شرح که : اسم 19 بار، الله 2698 بار، رحمن 57 بار و رحیم 114 بار تکرار شده است که هر کدام مضربی از نوزده است و حاصل جمع ضرایب آنان نیز مضربی از نوزده است!!! مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم استاد مهدی بازرگان در این زمینه کتابی جالب توجه دارند.

-        اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

-        سوره علق 19 آیه و 285 حرف (15× 19) دارد.

-        اعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) میباشد.

-        قرآن مجید شامل اعداد بیشماری است .مثلاً : ما موسی را برای چهل شب احضار کردیم ،ما هفت آسمان را آفریدیم .شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) می باشد.

-        سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است.

-        سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است.

-        تنها سوره ای که با حرف « ن » آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 « ن » دارد که به 19 قابل قسمت است ( 7×19).

-        سه سوره اعراف (شماره 7 ) مریم ( شماره 19 ) و ص ( شماره 38) که با حروف « ص» شروع می شوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند ( 8×19).

-        در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 می باشد ( 18 × 19) .

-        در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 می باشد ( 15×19).

-        در سوره های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز « الم » شروع میشوند تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 میباشند ( 1404*19).

-        در سوره های 20و26و27و28و36و42 که با رمز « طس » یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز میشوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد میباشد ( 26*19).

-        در سوره هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد می باشد (438*19).

-        در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19).

-        در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).

-        در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19).

-        در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19).

مواردی دیگر:

- اولین بار که جبرئیل آیاتی از قرآن را نازل کرد،۱۹ کلمه آورد.

۲- این ۱۹ کلمه در مجموع ۷۶ حرف دارند که بر ۱۹ قابل تقسیم است.

۳- در دومبن نزول جبرئیل ۳۸ کلمه آورد که بر ۱۹ قابل تقسیم است.

۴- در سومین نزول جبرئیل ۵۷ کلمه آورد که بر ۱۹ قابل تقسیم است.

۵- اولین سوره ای که نازل شد،سوره مبارکه علق بود،که از آخر قران

نوزدهمین سوره است.

۶- سوره علق نوزده ایه دارد.

۷- ۱۱۴ "بسم الله الرحمن الرحیم" در قران داریم که بر ۱۹ بخش پذیر

است.

۸- قران شامل ۶۳۴۶ ایه است که مضربی از ۱۹ است.

۹- تعداد کل حروف قران طبق محاسبه دانشگاه الزهرا ۳۳۰۷۳۳

است که مضربی از ۱۹ است

منبع اصلی:خانه ریاضی