فردا روز دوشنبه مورخ95/10/20تمام مدارس سطح شهرستان مهاباد جهت برگزاری امتحان مطالعات اجتماعی باز هستند.